O spółce

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa
Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z.o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 w związku z § 21 ust. 2 Umowy Spółki przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Traf- Zakłady Wzajemne sp. z o.o.
Spółki córki Totalizatora Sportowego sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Zgłoszenia kandydatów powinny być skierowane do Rady Nadzorczej Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. oraz doręczone na adres wskazany w pkt 2 poniżej w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nie otwierać.”.
2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 26.04.2017 roku do godziny 15.00, osobiście w recepcji Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kijowska 1,
w godz. 8.00 – 15.00, lub wysyłać listem poleconym na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.:
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia zgłoszenia na wskazany w niniejszym ustępie adres.
3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. powinien spełniać następujące kryteria:
• posiadać ukończone studia wyższe,
• legitymować się co najmniej pięcioletnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
• posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
• nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka zarządu w spółkach handlowych,
• nie pełnić funkcji społecznego współpracownika, nie być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• nie wchodzić w skład organu partii politycznych reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• nie być zatrudnionym przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• spełniać inne niż wymienione w punktach powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
• aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności spółki,
• spełniać wymogi określone w art. 22 oraz ar. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259),
• kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie
o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2016.1721 t.j.).
Dodatkowymi atutami będą:
• posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki,
• posiadanie znajomości sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych,
• doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
• posiadanie wiedzy z zakresu: finansów przedsiębiorstwa, rozwoju sieci sprzedaży, oceny projektów,
• czynna znajomość języka obcego.

4. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, a w celu weryfikacji wymogów wynikających z § 18 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2016.1578 z późn. zm.) oraz art.53 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych ustaw (Dz.U.2017.88 z późn. zm.) zaświadczenie o niekaralności z oznaczeniem, że nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz oświadczenia kandydata:
– iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne, postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu i oświadczenie kandydata,
– iż nie zostały na niego, ani na podmioty w związku z zakresem jego odpowiedzialności nałożone sankcje administracyjne.
W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz złożyć oświadczenia
o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt 3, potwierdzające, że:
1) posiada ukończone studia wyższe,
2) legitymuje się co najmniej pięcioletnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) korzysta z pełni praw publicznych,
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
6) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
7) nie pełnieni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
8) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz ani nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań,
9) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
10) spełnia inne niż wymienione w punkcie 1-9 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
11) oświadcza, że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
12) spełnia wymogi określone w art. 22 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259),
a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
5. Kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć do zgłoszenia informację
o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2016.1721 t.j.),
6. Do zgłoszenia kandydat dołącza dokumenty w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach
i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
7. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
8. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu do składania zgłoszeń oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
9. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 27.04.2017 roku
w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
10. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 04.05.2017 roku do dnia 11.05.2017 roku
w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez kandydata
w zgłoszeniu.
11. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujących zakres zagadnień:
• wiedza o zakresie działalności Spółki oraz ogólna znajomość sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych
i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych;
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
z udziałem Skarbu Państwa;
• znajomość zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
• znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
• znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
• znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji;
• znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży oraz public relations;
• znajomość zasad i przepisów prawa pracy oraz znajomość systemu ocen i motywacji;
• znajomość zasad zarządzania mieniem państwowym;
• ocena projektów inwestycyjnych i rozwojowych.
12. Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
13. Rada Nadzorcza może zwrócić się do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata wybranego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w niniejszym postępowaniu, w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
14. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o., Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników.
15. Rada Nadzorcza informuje, że dotychczasowe wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosiło 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.
16. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2015 – 2016.
17. Informacje o Spółce, o których mowa w ust. 1, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (recepcja IV p. – w dniach od 04.04.2017 roku do 26.04.2017 roku, w godzinach 09.00-12.00, tel. + 48 22 518 23 20.
18. Rada Nadzorcza powiadomi przesyłkami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
19. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
20. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
21. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.
22. Ewentualne koszty ponoszone przez kandydatów w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.

Pełna treść ogłoszenia

Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z.o.o. jest spółką z grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego. Zajmuje się organizacją i sprzedażą zakładów na wyścigi konne m.in. z Toru Służewiec.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest organizacja i sprzedaż zakładów na gonitwy organizowane przez Totalizator Sportowy na warszawskim Służewcu, a od lutego 2012 także z torów z Francji.

W dalszej perspektywie planowane jest włącznie do oferty zakładów z kolejnych państw, a także umożliwienie grania na Służewiec w Europie i na świecie.

UWAGA
Treść strony przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 lat. Wchodząc potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.